CaixaProinfància

El programa compta amb la col·laboració de més de 400 entitats socials que treballen en xarxa i que s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzant les ajudes i fent un seguiment de cada cas. Amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i d’oferir als més petits oportunitats de futur, treballem per aconseguir:

 • Afavorir el desenvolupament de les competències dels nens i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d’integració social i autonomia.
 • Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en el context familiar, escolar i social.
 • Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies.
 • Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’eradicació de la pobresa infantil.

El programa es dirigeix a famílies amb menors, d’entre 0 i 18 anys, en situació de pobresa i d’exclusió social. Impulsem el desenvolupament dels més petits per garantir-los referents sòlids per al futur i un nivell de benestar òptim que n’afavoreixi el creixement i la formació. 

A través de serveis pro educació

 • Reforç educatiu i equipament escolar
 • Centres oberts
 • Campaments i activitats d’estiu
 • Tallers educatius familiars

A través de serveis pro salut

 • Alimentació i higiene infantil
 • Ulleres i audiòfons
 • Suport psicològic

CiberCaixa

El programa Quedem després de classe desenvolupa un suport socioeducatiu per a menors i de conciliació de la vida familiar i laboral de les seves famílies. Impartim formació en l’ús de les noves tecnologies per prevenir la fractura digital, com un recurs comunitari, i per a apropar als infants a les seves possibilitats didàctiques però també a poder fe-ne un ús responsable. 

CaixaProinfància Badalona

El programa es desenvolupa en dos districtes de la ciutat de Badalona. A Badalona Sud, actuem a l’Escola Santa Joana de Lestonna i a l’Escola Josep Boada. A Badalona Nord, treballem amb diferents escoles del barri de la Salut-Llefià: CEIP Margarida Xirgu, CEIP Alexander Galí, CEIP Ítaca, CEIP Baldiri i Reixac, CEIP Josep Carner i CEIP Feliu i Vegués,

Programa CaixaProinfància

Gràcies al suport del Programa CaixaProinfància i seguint el seu marc d’actuació, la Fundació Privada Pere Closa implementa els serveis de reforç individualitzat, estudi assistit, aula oberta, centre obert i colò-nies urbanes. Els nostres alumnes també gaudeixen de béns com ara equipament escolar i ajudes d’alimentació i higiene. 

El Programa CaixaProinfància (CPI) té com a finalitat facilitar a la infància afectada per una situació de pobresa i vulnerabilitat social el seu desenvolupament integral i incrementar les seves oportunitats, promovent la millora de la seva situació i la de la seva família i promocionant el desenvolupament de les competències i el compromís que els hi ha de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora. Per tal d’aconseguir-ho el Programa pretén desenvolupar un model d’acció que incideix en les dimensions socials, educatives, psicològiques i sanitàries de les famílies que accedeixen al mateix. El Programa s’implementa des de l’any 2007 en àrees urbanes de tot Espanya que concentren bosses de pobresa infantil, mitjançant l’actuació de més de 350 entitats socials que treballen en xarxa i en coordinació amb l’Administració pública, atenent a nens i nenes residents en més de 460 municipis. Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball: reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la salut. CaixaProinfància es centra en la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament de manera integral, prioritzant i donant suport a les polítiques de millora de l’equitat, cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. Així, l’objectiu del Programa és la promoció socioeducativa de nens i nenes de 0 a 18 anys en risc o situació d’exclusió, intentant garantir que, malgrat les dificultats, tinguin la porta oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que tots els altres. Per assolir aquest objectiu el Programa pretén facilitar tant la millora de la situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora.

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_ca.htm