Promoció Escolar

Origen

L’origen del projecte es remunta a l’any 2005. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va posar de manifest l’alt percentatge d’absentisme i fracàs escolar de l’alumnat gitano i la necessitat d’incidir-hi positivament. Va decidir dur a terme una actuació continuada de caràcter extraordinari. Amb aquest objectiu neix el projecte Promoció Escolar. La Fundació Privada Pere Closa és escollida com a sòcia del Departament d’Educació per elaborar i executar aquest projecte. Actualment, treballem a les localitats de Barcelona (Gràcia, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant Martí i Nou Barris), Badalona, Figueres, Girona, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Lleida (Lleida, Pla d’Urgell, Les Garrigues, la Noguera l’Urgell). 

Objectius:

 • Promoure l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu de Catalunya mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar.
 • Aconseguir l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
 • Promoure els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre.

Dels objectius generals, se’n poden derivar les actuacions següents:

 • Foment del valor de l’escolarització entre les famílies gitanes de Catalunya.
 • Facilitació d’orientacions, suport i seguiment a les famílies gitanes en el procés d’escolarització i d’aprenentatge dels seus fills/es.
 • Informació a les famílies sobre la importància de l’educació.
 • Facilitació d’orientacions i informació als centres i les famílies absentistes.
 • Foment d’una bona relació i establiment de canals de comunicació i participació entre la família i l’escola.
 • Seguiment de l’alumnat absentista i les seves famílies i recollida sistemàtica de la informació.
 • Col·laboració amb la comissió d’absentisme del municipi, xarxes de serveis, entitats i programes sobre l’absentisme i escolarització de l’alumnat gitano que s’organitzi al municipi.
 • Facilitació de suport i acompanyament a l’alumnat i a les seves famílies.
 • Col·laboració amb el centre en el disseny d’actuacions i posada en pràctica de programes per superar l’absentisme escolar o millora de l’escolarització, relacionats amb l’alumnat del poble gitano.
 • Col·laboració amb el centre educatiu en la resolució puntual de conflictes.
 • Seguiment de l’escolarització dels nens i les nenes, incidint especialment en el pas de primària a secundària de les noies.
 • Col·laboració en la difusió a l’àmbit escolar i als serveis educatius de les pautes culturals del poble gitano.
 • Foment de la participació de les famílies gitanes als actes culturals que s’organitzin a l’escola, aportant-hi elements singulars del poble gitano.