Catalunya – La Pedrera

L’objectiu del Programa Beques Escolars de la Fundació Catalunya La Pedrera, és promoure les condicions socials i econòmiques necessàries perquè infants i joves en situació o risc d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir l’èxit escolar. És a dir, actuar de forma preventiva davant el fracàs escolar intentant incrementar l’èxit acadèmic dels joves per tal que tinguin un futur laboral qualitativament millor.

Perfil dels beneficiaris

  • Indicis de potencial fracàs escolar, inici de dinàmiques d’absentisme.
  • Factors vinculats a l’autoconeixement (baixa autoestima, poca autonomia, baixa tolerància a la frustració, passivitat i poca capacitat d’autocontrol).
  • Factors vinculats a l’origen cultural (diversitat de tradicions educatives, pluralitat de llengües entre els escolars, entre d’altres).
  • Factors vinculats al perfil socioeconòmic i educatiu dels progenitors (situació d’ocupació, nivell de renda, grau d’instrucció i trajectòries escolars assolides).
  • En el cas dels estudiants de secundària, factors vinculats al nivell d’instrucció assolit i a les competències professionals adquirides en relació a l’accés al mercat de treball en condicions favorables (evitar la precarietat o manca d’estabilitat).