Suport a la Promoció

Cap d’Àrea: Miguel Ángel Franconetti Andrade

L’Àrea de Suport a la Promoció ofereix propostes i noves alternatives que volen fomentar la participació i la promoció socioeducativa dels infants i joves. A través d’un gran nombre de projectes, provem de consolidar el vincle família-escola, augmentar les expectatives positives de futur dels infants i adolescents, treballar per a trencar estereotips i en definitiva, promoure alternatives que millorin la inclusió social en els àmbits de l’educació, l’ocupació, la joventut i la dinamització comunitària.

Promoció Escolar

El projecte vol promoure la plena escolarització de l’alumnat gitano, mitjançat la prevenció, el diagnòstic i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar; i aconseguir l’èxit escolar. També pretenem la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano i el foment dels valors de la cultura gitana dins del currículum escolar i de la vida al centre.

CaixaProinfància

Afavorim el desenvolupament de les competències dels infants i dels adolescents i de les seves famílies per millorar els seus processos d’integració social i autonomia. Treballem amb una amplia xarxa d’entitats i professionals per donar respostes educatives, extraescolars, lúdiques, terapèutiques i ajudes econòmiques.  

Beques

Gestionem diferents beques d’estudi d’acord amb les necessitats específiques de cada infant i de cada jove. Oferim un ampli ventall d’oportunitats en les diferents fases de l’educació reglada i també de la no reglada, sempre provant d’ampliar els horitzons dels estudiants i dotar-los d’eines per apoderar-los com a subjectes actius del seu futur. 

Comunitat Amaro Barvalipe

El projecte, el qual prova de fomentar la identitat cultural dels i de les joves gitanos, el seu lideratge social i polític i el seu sentiment de comunitat; reuneix a joves amb estudis obligatoris i postobligatoris amb una trajectòria activista rellevant i els ofereix eines de lideratge social per a facilitar la seva  participació en estrucutres de decisió política.

SERCo i Romaprem

Poble Gitano i Econòmia Solidària

El projecte promou l’economia social i solidaria dins de les comunitats gitanes com a estratègia d’autoocupació i de compromís comunitari. Formem a joves gitanos orientadors laborals en matèria d’economia solidaria, i donem suport a la creació de projectes laborals i empresarials propis. L’objectiu és impulsar noves iniciatives solidaries en els més joves.

Xarxa de Prevenció de les Emancipacions Prematures

El projecte prova d’impulsar una xarxa de cooperació amb els professionals dels serveis socials i dels serveis educatius, les famílies i els infants i adolescents, en especial els que són d’ètnia gitana, amb l’objectiu de prevenir les emancipacions i creacions de nous nuclis familiars en edats prematures. 

SEPAL

SEPAL (Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning SEPAL) (2017-1-058), és un projecte que té com a objectiu crear durant tres anys un model innovador internacional de llocs de feina per joves mitjançant unes propostes pilot de fomarció en competències, pràctiques a empreses socials i una avaluació continuada.

DREAM

El Projecte DREAM: Un enfocament participatiu a l’entorn educatiu per superar la discriminació dels i les joves del poble gitano als nous mitjans. És un projecte d’àmbit europeu finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. En el Projecte hi participen altres països de la Unió Europea: Itàlia, Bulgària i Romania.  

Projectes finalitzats

PEER

Dirigit a joves, a formadors i a educadors, el projecte pretén promoure la participació social de la joventut Roma. La iniciativa pretén buscar que els més joves s’organitzin i creïn accions de participació conjuntes, a través de promoure l’ús dels espais públics, i d’oferir acompanyament i suport al seu creixement individual i grupal.

Pigmalió

El projecte està dirigit a aquells nens, nenes i joves en risc d’exclusió social, que destaquen per tenir aptituds artístiques. A través d’un programa educatiu integral focalitzat en l’aprenentatge de les arts i en el foment de la creativitat, es pretén incidir en el seu grau de motivació i predisposició per als itineraris formatius.

Mediation4roma

El projecte ha treballat per definir què entenem per mediació amb el poble gitano, quines necessitats formatives tenen els seus mediadors i mediadores, i com l’Administració Pública els hauria de reconèixer oficialment. A través del disseny d’un procés formatiu semipresencial es facilita la seva incorporació al mercat de treball.

Formació en Rols de Gènere

El projecte consta de dues fases. Primer, les promotores educatives de la nostra entitat participen en un procés d’apoderament i de formació en matèria de gènere. La segona fase consisteix en impartir tallers a infants i adolescents, i sessions formatives a mares gitanes i altres professionals i activistes, transmetent el que han après.

Vakeripen (Conversa)

És un projecte que promou espais compartits entre pares i mares i personal dels centres educatius. Es pretén traçar ponts de diàleg entre professionals i famílies, apropar-los i trencar prejudicis i idees preconcebudes que condicionen la seva relació. L’objectiu és afavorir els processos educatius dels infants i joves i aconseguir l’èxit escolar