Transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquí pot consultar: