Promoció Escolar

Origen

L’origen del projecte es remunta a l’any 2005. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va posar de manifest l’alt percentatge d’absentisme i fracàs escolar de l’alumnat gitano i la necessitat d’incidir-hi positivament. Va decidir dur a terme una actuació continuada de caràcter extraordinari. Amb aquest objectiu neix el projecte Promoció Escolar. La Fundació Privada Pere Closa és escollida com a sòcia del Departament d’Educació per elaborar i executar aquest projecte. Actualment, treballem a les localitats de Barcelona (Gràcia, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant Martí i Nou Barris), Badalona, Figueres, Girona, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Lleida (Lleida, Pla d’Urgell, Les Garrigues, la Noguera l’Urgell). Per al curs 2020-2021, dins del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives, impulsat pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes de la Covid-19 i atendre les situacions de vulnerabilitat especialment dels centres de màxima complexitat de Catalunya, s’ha donat un nou impuls al projecte de Promoció Escolar ampliant les zones d’actuació on s’ha detectat més necessitat. Les noves zones d’actuació són: Gavà, Sant Boi (Camps Blancs), Igualada, Maçanet, Canovelles, Reus, Tarragona (Campclar), Montcada i Reixac i Sabadell.

Objectius:

 • Promoure l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu de Catalunya mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar.
 • Aconseguir l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
 • Promoure els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre.

Dels objectius generals, se’n poden derivar les actuacions següents:

 • Foment del valor de l’escolarització entre les famílies gitanes de Catalunya.
 • Facilitació d’orientacions, suport i seguiment a les famílies gitanes en el procés d’escolarització i d’aprenentatge dels seus fills/es.
 • Informació a les famílies sobre la importància de l’educació.
 • Facilitació d’orientacions i informació als centres i les famílies absentistes.
 • Foment d’una bona relació i establiment de canals de comunicació i participació entre la família i l’escola.
 • Seguiment de l’alumnat absentista i les seves famílies i recollida sistemàtica de la informació.
 • Col·laboració amb la comissió d’absentisme del municipi, xarxes de serveis, entitats i programes sobre l’absentisme i escolarització de l’alumnat gitano que s’organitzi al municipi.
 • Facilitació de suport i acompanyament a l’alumnat i a les seves famílies.
 • Col·laboració amb el centre en el disseny d’actuacions i posada en pràctica de programes per superar l’absentisme escolar o millora de l’escolarització, relacionats amb l’alumnat del poble gitano.
 • Col·laboració amb el centre educatiu en la resolució puntual de conflictes.
 • Seguiment de l’escolarització dels nens i les nenes, incidint especialment en el pas de primària a secundària de les noies.
 • Col·laboració en la difusió a l’àmbit escolar i als serveis educatius de les pautes culturals del poble gitano.
 • Foment de la participació de les famílies gitanes als actes culturals que s’organitzin a l’escola, aportant-hi elements singulars del poble gitano.