La Tribu Lectora

La Tribu Lectora vetlla per l’adquisició de les competències lingüístiques de l’alumnat, oferint un acompanyament a infants i famílies en risc d’exclusió social, tot generant espais d’aprenentatge dins del centre educatiu. A través del treball en xarxa amb els diferents agents vinculats amb la família i l’infant, es promou la igualtat d’oportunitats i es treballa per afavorir el desenvolupament personal i prevenir el fracàs escolar. El servei desenvolupa diferents sessions on es treballen totes les dimensions de les CCL com la comprensió lectora, l’expressió oral, l’expressió escrita i la lectura. Alhora, també es fomenten els hàbits d’estudi, l’autonomia personal i el reforç de les competències socioemocionals.

El projecte està implantat al Col·legi Lestonnac i a l’Institut Escola Baldomer Solà, situats al barri de Sant Roc, i a l’escola Margarida Xirgu, situada al barri de la Salut, a la ciutat de Badalona.

Objectius:  

  • Afermar i ampliar l’aprenentatge de les competències bàsiques de lectoescriptura.
  • Millorar el rendiment escolar.
  • Fomentar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
  • Estimular el gust per aprendre i pel treball ben fet.
  • Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el mitjà escolar i social.
  • Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació i itinerari personal.

Blog del projecte: Acompanyament Lector.

Xarxes socials del projecte: