Codocència

El programa s’adreça a infants de 8-12 anys, en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. En tractar-se d’una intervenció dins els centres públics en horari lectiu, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya supervisa el projecte i el contextualitza en el Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Concretament el projecte es desenvolupa a cinc escoles públiques d’aquest districte: Escola Josep Carner, Escola Alexandre Galí, Escola Margarida Xirgu, Escola Ítaca i Escola Feliu i Vegués.

 Objectius generals:

  • Consolidar l’aprenentatge de les competències bàsiques de l’alumnat participant en el projecte.
  • Afavorir una xarxa familiar positiva pel desenvolupament integral del menor.

Objectius específics:

  • Reforçar els continguts acadèmics del currículum escolar.
  • Possibilitar una atenció més individualitzada atenent la diversitat dins l’aula.Potenciar l’autoconeixement de l’alumne i acceptació de la pròpia identitat.
  • Dotar de consciència a l’alumnat del seu procés d’aprenentatge, garantint l’autonomia i la iniciativa personal.
  • Vetllar per la implicació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat.
  • Potenciar la relació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Vetllar perquè totes les famílies disposin dels recursos necessaris per a una escolarització normalitzada dels seus fills/es.