Codocència

La proposta pedagògica plantejada en aquest projecte és introduir la codocència o docència compartida (co-teaching en anglès) com a organització d’aula per tal de desenvolupar un aprenentatge competencial integral. Aquesta tasca s’adreça a infants de 8 a 12 anys dins l’aula en horari lectiu a alguns barris del municipi de Badalona. Es planteja des de la corresponsabilitat entre dos professionals (o codocents) de manera simultània, basant-se en un seguit d’estratègies de codocència plantejades. D’aquesta manera, s’aborda l’aprenentatge en el marc de l’escola inclusiva i la codocència esdevé l’eina facilitadora.  A més, dins l’horari d’intervenció de l’educadora també es destina un espai físic i temporal a fer tutories individuals amb els infants, establint un espai més íntim i personalitzat.  Aquest enfocament pren com a eix principal l’infant: s’emfatitza en el seu desenvolupament integral i les seves habilitats més que en l’adquisició dels continguts, allunyant-se del model tradicional, memorístic i imitador. En conseqüència, l’aprenentatge es planteja a través de diverses estratègies inclusives que permeten el desenvolupament del saber, el saber fer i el saber ser de la persona. El projecte es desenvolupa a cinc centres públics d’alta i màxima complexitat.  Aquests són l’escola Josep Carner, l’escola Margarida Xirgu, l’escola Ítaca, l’escola Feliu i Vegués i l’IE Turó d’en Caritg.

Objectius generals:

  • Consolidar l’aprenentatge de les competències bàsiques de l’alumnat participant en el projecte.
  • Afavorir una xarxa familiar positiva pel desenvolupament integral del menor. 

Objectius específics:

  • Reforçar els continguts acadèmics del currículum escolar.
  • Possibilitar una atenció més individualitzada atenent la diversitat dins l’aula.
  • Potenciar l’autoconeixement de l’alumnat i l’acceptació de la pròpia identitat.
  • Dotar de consciència a l’alumnat del seu procés d’aprenentatge, garantint l’autonomia i la iniciativa personal.
  • Vetllar per la implicació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat.
  • Potenciar la relació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Vetllar perquè totes les famílies disposin dels recursos necessaris per a una escolarització normalitzada dels seus fills/es.

Xarxes socials del projecte: